Saņem Ziņu

section

Informācija

  • -
  • Dzimšanas gads


Kartes dizains

Pagriezt bildi:

Vārds
UzvārdsBabītes sporta kompleksa elektronisko atlaižu karšu noformēšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Babītes sporta kompleksa (turpmāk - BSK) maksas pakalpojumu elektroniskās atlaižu kartes (turpmāk tekstā – karte) noformēšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtību Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

2. Kartes lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt pašvaldības noteiktos maksas atvieglojumus saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2014. noteikumiem Nr. 1 “Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā” un tiesības slidot “Inbox” ledus hallē, Babītes novada iedzīvotāju masu slidošanas laikā.

3. Persona, aizpildot kartes pieteikumu elektroniski vai BSK klātienē, apliecina, ka piekrīt personas datu apstrādei un šiem noteikumiem.

Atlaižu kartes noformēšana un izsniegšana

4. Karte tiek izsniegta personai, kura ir iesniegusi pieteikumu kartes saņemšanai un kuras deklarētā dzīvesvieta pēdējos 3 (trīs) mēnešus ir Babītes novada administratīvā teritorijā.

5. Nepilngadīgas personas vietā pieteikumu kartes saņemšanai aizpilda tās likumiskais pārstāvis.

6. Kartes saņemšanai persona aizpilda pieteikumu, sniedzot sekojošu informāciju: vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa Nr., e-pastu, kuram pievieno 3x4 cm fotogrāfiju to veicot elektroniski www.babite.lv sadaļā Sports – Atlaižu kartes saitē: https://babite.sanemzinu.lv. Ja personai kartes pieteikumu nav iespējas aizpildīt elektroniski, tad to var veikt BSK klātienē pie administratora.

7. Karte tiek izgatavota līdz trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un sniegtās informācijas pārbaudes.

8. Persona vai likumiskais pārstāvis karti var saņemt lietošanā pie BSK administratora, darba dienās no plkst. 16:00–22:00 un brīvdienās no plkst. 09:00-20:00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par kartes saņemšanu.

9. Kartes izgatavošana un izsniegšana ir bezmaksas. Atkārtota kartes izsniegšana tās derīguma termiņa laikā ir par Babītes novada pašvaldības noteikto maksu, izņemot gadījumus, ja iepriekš izsniegtā karte nav tehniskā kārtībā un defekts ir radies BSK vainas dēļ. Iepriekšējā karte jānodod BSK.

10. Kartes īpašnieks ir Babītes novada pašvaldības Babītes sporta komplekss.

11. Ja tiek atrasta nozaudēta karte, tā jānodod BSK vai tuvākajā pašvaldības iestādē.

12. Persona aizpildot pieteikuma anketu elektroniski vai aizpildot pieteikuma anketu klātienē BSK ar parakstu apliecina, ka augstāk minētie personas dati ir šīs personas, savukārt, ja persona aizpildījusi šo pieteikumu par savu nepilngadīgo bērnu, tad persona apliecina, ka ir šī bērna likumiskais pārstāvis. Persona piekrīt, ka BSK ir tiesīgi veikt pārbaudi PMLP iedzīvotāju reģistrā, lai pārbaudītu personas deklarēto dzīvesvietu un daudzbērnu ģimenes statusu, ja tāds ir norādīts, kas nepieciešams, lai noteiktu personas atbilstību kartes iegūšanai, kā arī persona piekrīt savu personas datu apstrādei un apliecina, ka personai zināma informācija par datu pārzini, personas datu apstrādes nolūku un citu informāciju, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pants.

13. Kartes saņemšanai fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Uz kartes norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, kartes numurs un kartes derīguma termiņš un tā apliecina Babītes novadā deklarēta iedzīvotāja statusu. Vienam Babītes novada iedzīvotājam tiek izsniegta viena karte, kas ir derīga desmit gadus no kartes izgatavošanas brīža.

15. Konstatējot, ka personas uzrādītā informācija nav patiesa un persona neatbilst šo noteikumu 4. un 5. punkta prasībām, karte netiek izsniegta.

16. Iepriekš izsniegtā karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām, pamatojoties uz atkārtotu personas pieteikumu.

Kartes lietošanas noteikumi

17. Karti drīkst lietot tikai kartē norādītā persona.

18. Ja BSK darbiniekam ir radušās aizdomas par kartes neatbilstību patiesajam turētājam, viņš ir tiesīgs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

19. Personām, kas izmanto karti, ir pienākums uzrādīt karti pakalpojumu sniedzējam.

20. Ja karte ir nozaudēta vai nozagta, kartes turētājam ir pienākums ziņot BSK par radušos situāciju.

21. Kartes atrašanas gadījumā personai tā jānodod BSK vai tuvākajā Babītes novada pašvaldības iestādē. Atrastā karte tiek uzglabāta BSK un BSK darbinieks informē kartes īpašnieku sazinoties pa pieteikumā norādīto personas tālr. Nr. vai e-pastu un informējot par kartes atrašanās vietu. Atrastā karte tiek glabāta sešus mēnešus, pēc kura iztecēšanas karte tiek utilizēta.

22. Karte ir derīga, kamēr tās īpašnieks ir deklarēts Babītes novadā. Mainoties deklarētās dzīves vietas adresei ārpus Babītes novada, karte šai personai tiek deaktivizēta.

23. Ja personai pienākas Babītes novada pašvaldības noteiktie atvieglojumi vai atlaides un persona ir:

23.1. pensionārs, tad katru reizi jāuzrāda derīga pensionāru apliecība;

23.2. invalīds, tad katru reizi jāuzrāda derīga invalīda apliecība.

24. Personai ir pienākums nomainīt karti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja ir nekvalitatīva vai bojāta fotogrāfija, pēc kuras persona nav identificējama.

25. Noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to apstiprināšanas.

_______________________________________________________________________

Personas datu apstrādes nolūks: Babītes sporta kompleksa (turpmāk - BSK) maksas atlaižu karšu uzskaite

Pārzinis: Babītes novada pašvaldība. Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, reģistrācijas Nr. 90000028870, Tālr. +371 67914650, e-pasts: dome@babite.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Iedzīvotāju reģistrs, lai pārbaudītu personas deklarēto dzīvesvietu un daudzbērnu ģimenes statusu, ja tāds ir norādīts, kas nepieciešams, lai noteiktu personas atbilstību atlaižu kartes iegūšanai.

Personas datu kategorijas: Atlaižu saņēmējs (bērna likumiskie vecāki, ja personai nav 18 gadu).

Personas datu glabāšanas ilgums: viens gads pēc atlaižu kartes derīguma termiņa beigām vai pieteikuma anketas saņemšanas, ja atlaižu karte netiek izsniegta.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.